05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2017

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 4. 2017
Datum objave:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-3/2017 z dne 20.3.2017 Mestna občina Koper objavlja

                                                             JAVNI RAZPIS

        ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV 

                                      MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2017

 

Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2017.

 

  1. 1.      Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:

–          registrirana športna društva in klubi,

–          zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper,

–          ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto preteklo leto.

  1. 2.      Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prijavitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:
KRITERIJI

točke

1. finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer se za finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)

–          Od 100.000€ do 499.000€

–          od 500.000 do 1.000.000€

–          nad 1.000.000€

 (prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

do 50

20

30

50

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja)

–          od 5 do 10 let

–          nad 10 let

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

do 20

10

20 

3. medijska odmevnost (povprečno število obiskovalce na tekmah enega izmed ligaških oziroma drugih tekmovanj na letni ravni)

–          od 50 do 150

–          nad 150 do 500

–          nad 500

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

  1. MERILA JAVNEGA RAZPISA ZA DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (v kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število točk v celoti oz. seštevek upravičenih točk, v kolikor ga ne, pa 0 točk).

 

MERILA

točke

1. množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja v MOK, ločeno M/Ž)

–          od 1 do 99

–          od 100 do 299

–          300 in več

 (prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

do 40

10

20

40

2. razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov  oziroma društev športne panoge prijavitelja v MOK ločeno M/Ž) 

–          od 1 do 3

–          4 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)

do 30

10

30

3. razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne panožne zveze) 

–          od 1 do 49

–          od 50 do 99

–          100 in več

 (prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

do 30

10

20

30

SKUPAJ

100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa (zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke.

  1. 4.      Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2017 je največ do 350.000 EUR.

 

  1. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za leto 2017 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
  1. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

 

  1. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do srede, 19. aprila 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov  Mestne občine Koper za leto 2017, št.:671-3/2017«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

  1. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa.

 

  1. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani  lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

Mestna občina Koper  

                                                                                                                              Župan

Boris Popovič