Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2012

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 4. 2012
Datum objave:

Na podlagi sklepa župana št. 139-21/11 z dne 14. 2. 2012 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2012
(v nadaljevanju: razpis)

1.    PREDMET RAZPISA je sofinanciranje:
A.     Programov veteranskih organizacij
B.     Drugih društev in organizacij, ki niso predmet  drugih razpisov  Mestne občine Koper

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
–    društev in zveze društev,
–    zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
–    gospodarskih družb ter
–    drugih subjektov.

2.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•    so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
•    imajo sedež v Mestni občini Koper;
•    da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
•    program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene    druge vire financiranja;
•    prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2012;
•    da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
•    da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2012 lahko prijavi samo na enega izmed
javnih razpisov Mestne občine Koper 2012.

3.    OKVIRNA VREDNOST razpisanih sredstev
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in
drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper v
letu 2012 je višina opredeljena s proračunom za leto 2012, in sicer največ do 38.420 €.

4.    ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določaja izvrševanje proračuna.

5.    VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6.   ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 2. aprila 2012. Razpisno dokumentacijo
lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na
internetni strani Mestne občine Koper www.koper.si.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi
prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA RAZPIS – DRUGO 2012, Št.: 139-21/2011. Na hrbtni strani ovitka  mora biti naveden vlagatelj.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

7.    IZID RAZPISA
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45. dneh od roka za oddajo razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

8.     KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejmni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj  Mestne občine Koper, telefon 05 664 62 38.

Številka: 139-21/2011
Datum:  14. 2. 2012

 

Župan
Boris Popovič