Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov vetaranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2009

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 10. 2008
Datum objave:

Na podlagi sklepa župana št. 410-216/08 z dne 23.10. 2008 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV VETARANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV
V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2009
(v nadaljevanju: razpis)

1.    PREDMET RAZPISA je sofinanciranje:
A.     Programov veteranskih organizacij
B.     Drugih društev in organizacij, ki niso predmet  drugih razpisov  Mestne občine
Koper

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
–    društev in zveze društev,
–    zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
–    gospodarskih družb ter
–    drugih subjektov.

2.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•    so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
•    imajo sedež v Mestni občini Koper;
•    da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
•    program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene    druge vire financiranja;
•    prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2008;
•    da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
•    da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa.

3.    OKVIRNA VREDNOST razpisanih sredstev za leto 2009 je višine proračunskih sredstev v letu 2008. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2009.

4.    ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določaja izvrševanje proračuna.

5.    VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6.   ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 8. december 2008. Razpisno dokumenta-
cijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na
internetni  strani Mestne občine Koper www.koper.si.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi
prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA RAZPIS – DRUGO 2008, Št.: 410-216/2008. Na hrbtni strani
ovitka  mora biti naveden  vlagatelj.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

7.    IZID RAZPISA
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45. dneh po sprejetju proračuna za
leto 2009.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

8.     KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejmni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj  Mestne občine Koper, telefon 05 664 62 39.

Številka: 410-216/2008
Datum: 23. 10. 2008

 

                                    Župan
Boris Popovič