05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v MOK za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 11. 2006
Datum objave:

Številka: 122-91/2006
Koper, 29. september 2006

Na podlagi sklepa Župana, št. 122-91/2006 z dne 29.9.2006, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2007

Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega v letu 2007.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev za delo na področju socialnega varstva.

Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva
– pod točko a – humanitarna društva,
– pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oz. reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 13. novembra 2006 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2007, št. 122-91/2006«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si .

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 256.

 

            ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.