Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 11. 2005
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2006.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 14. novembra 2005 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 256.

                                                                             ŽUPAN
Boris Popovič,l.r.