Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2005

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 10. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Koper za leto 2005

Predmet razpisa:
1. SOCIALNO VARSTVO
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev.
2. ZDRAVSTVENO VARSTVO
– preventivni programi zdravstvenega varstva, programi svetovanja in pomoči, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 11. oktobra 2004 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2005, št. K4142-359/2004«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.