Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 11. 2005
Datum objave:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2006, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Prednostna področja so:
· Izboljšanje samopodobe in krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih,
· Promocija zdravja starostnikov,
· Promocija zdrave prehrane za vse starostne skupine,
· Informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.

Merila:
· usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa
· stopnja medijskega doseganja populacije
· način vključevanja ciljne populacije
· kakovost projekta
· finančni načrt in stroškovna učinkovitost
· reference izvajalca projekta
· raven (obseg) projekta


Na razpis se lahko prijavijo
pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Okvirna višina sredstev za leto 2006 znaša 5.000.000,00 SIT. Predvidena sredstva za razpisano vsebino bodo opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2006.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Rok za predložitev prijav je do ponedeljka, 14.novembra 2005, do 12h.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: NE ODPIRAJ – VLOGA, naziv javnega razpisa, št.: K4147-227/2005. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in točen naslov vlagatelja. Za označitev ovojnice vlagatelj lahko uporabi Obrazec k oddaji vloge.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, telefon 05 6646 386.

Župan
Boris Popovič, l.r.