Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 11. 2005
Datum objave:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov  Mestne občine Koper, kot so programi veteranskih organizacij in programi drugih posebnih skupin.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti)
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
• imajo sedež v Mestni občini Koper;
• da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
• program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene    druge vire financiranja;
• prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2006;
• da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
• da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa.

Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 14. novembra 2005. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni  strani Mestne občine Koper.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejmni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj  Mestne občine Koper, telefon 6646239.

Župan
Boris Popovič,l.r.