Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino za leto 2005

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 10. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2005.

Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A. za otroke do 14 let, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2005 in so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve večjega obsega, namenjene otrokom.
B. za mladino od 15 do 29 let, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2005, z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja; – osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve večjega obsega, namenjene mladim.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oz. projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 11.10.2004 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oz. B z oznako:
pod A: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za leto 2005 št. K4142-358/2004« ;
pod B: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za leto 2005 št. K4142-358/2004« ;
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si., lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. št. 6646236.