Preglej vse objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA OTROKE IN MLADINO V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2017

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 3. 2017
Datum objave:

Na podlagi sklepa Župana, št. 410-24/2017 z dne 25.1.2017, Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE

PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA OTROKE IN MLADINO

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2017

(v nadaljevanju: razpis)

 

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

–          spodbujanje ustvarjalnosti;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

–          podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

–          povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke in mladino.

 1. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

a)      Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij dejavnosti:

 1. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti), ki so namenjeni:
 • dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
 • zadovoljevanju interesov otrok;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • dejavnostim med šolskimi počitnicami;
 • posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
 • prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
 1. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let).
 • izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
 • spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
 • aktivno preživljanje prostega časa;
 • spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
 • spodbujanje prostovoljnega dela;
 • dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
 • preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
 • spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
 • informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
 • mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
 • spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
 • izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
 • razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
 • posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi oz. projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b)      Za sofinanciranje programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

a)         za področje A.:

–          društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

–          imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;

–          izvajajo programe in projekte za otroke najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

–          niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;

–          da se program izvaja izven rednih šolskih programov;

–          da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;

–          da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;

–          posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino.

b)        za področje B.:

–          društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

–          imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;

–          izvajajo programe in projekte za mladino najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

–          niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;

–          da se program izvaja izven rednih šolskih oz. študijskih programov;

–          da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;

–          da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;

–          bodo prijavljene programe izvedli v letu 2017 na območju MOK;

–          bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

–          bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;

–          posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2017 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2017.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 

 1. 3.      MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta;
  • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
  • realno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
  • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
  • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
  • sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi programov oz. projektov (samo za področje B);
  • sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na področju mladine (samo za področje B);
  • zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za realizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani prijavitelji:

–          ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov / projektov, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o lastništvu objekta ALI OBR 7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta);

–          ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših od 30 let o sodelovanju v programski / projektni skupini (OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini);

–          ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

MOK bo posamezne programe oz. projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 1.  VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper v letu 2017 je opredeljena s proračunom za leto 2017, in sicer največ do 99.420,00 €, na naslednjih področjih v zneskih:

–           programi za otroke                                                                            50.020,00 €

–           programi za mladino                                                                         49.400,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, raziskovanje, …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

 1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih

–          izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta

–          podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v lastnih prostorih (samo za področje B)

–          podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)

–          podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini (samo za področje B).

–          podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu (samo za področje B).

 

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec:

–          OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,

–          OBR-7a ali 7b (samo za področje B),

–          OBR-8 (samo za področje B) in

–          OBR-9 (samo za področje B).

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis:

 1. akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

 1.       poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali mladino na območju in za

uporabnike MOK za leto 2016

     Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali za mladino za

      leto 2016.

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oz. projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oz. projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oz. projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 24.11.2017. Obvezno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta za leto 2017 je 28.2.2018.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 6. marca 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

 1. OBRAVNAVA PRIJAV IN IZID RAZPISA

Prijavljen program / projekt lahko komisija prerazporedi na drugo področje glede na vsebino prijave in razpisana sredstva oz. na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 1. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Župan

Boris Popovič