Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 2. 2013
Datum objave:

Na podlagi sklepa Župana št. 410-24/2013 z dne 11. 1. 2013, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

ZA OTROKE IN MLADINO

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2013

 

 

  1. PREDMET RAZPISA

je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:

A.   
za otroke do 14 let in
B.    za mladino od 15 do 29 let,

ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2013.

Pod A. bodo sofinancirani programi, ki so namenjeni:

–          dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;

–          zadovoljevanju interesov otrok;

–          vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;

–          vzpodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;

–          dejavnostim med šolskimi počitnicami;

–          posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;

–          razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;

–          prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.

Pod B. bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami:

–          izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;

–          spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;

–          aktivno preživljanje prostega časa;

–          vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;

–          spodbujanje prostovoljnega dela;

–          dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;

–          zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;

–          preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;

–          vzpodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;

–          osveščanje in sprejemanje drugačnosti;

–          informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;

–          mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;

–          spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;

–          izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;

–          razvoj interesnih oblik združevanja mladih;

–          posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;

–          prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi oz. projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

2.       POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–          so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z otroki oziroma mladino;

–          imajo sedež v Mestni občini Koper;

–          niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;

–          da se prijavljeni program izvaja izven rednih šolskih oz. študijskih programov;

–          da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom javnega razpisa;

–          da se program izvaja za otroke oziroma mladino iz Mestne občine Koper;

–          da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;

–          prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v letu 2013;

–          prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev;

–          program mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.

Prijavitelj se s svojimi programi za leto 2013 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2013.

Kot dodatni pogoj za programe pod A. se zahtevajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oz. reference prijavitelja na področju dela z otroki.

Pogoji so izločitveni.

3.      MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila:

–          kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;

–          preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije;

–          dosedanje delo oz. reference.

Prednostno bodo sofinancirani:

pod A.:

  • programi, namenjeni otrokom od 6. do 14. leta starosti;
  • programi, ki omogočajo množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
  • programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.

pod B.:

  • programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
  • programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.

4. VREDNOST

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper v letu 2013 je opredeljena s proračunom za leto 2013, in sicer največ do 110.000 €.

 

5. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. VSEBINA PRIJAVE

Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2013 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oz. B z oznako:

–          pod A:

»Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za leto 2013, št. 410-24/2013«;

–          pod B:

»Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za leto 2013, št. 410-24/2013«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. IZID RAZPISA

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od roka za oddajo razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

9.      DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. št. 05/66-46-239.

Župan
Boris Popovič