Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 11. 2005
Datum objave:

Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A. za otroke do 14 let in
B. za mladino od 15 do 29 let, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2006.

Na razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oz. študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v letu 2006;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri  zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in   zagotovljene druge vire financiranja.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2006 je višina proračunskih sredstev v  letu 2005, kar znaša:
– za sofinanciranje programov za otroke  10.000.000,00 SIT;
– za sofinanciranje programov za mladino  10.000.000,00 SIT.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 14.11.2005 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na  spletni strani Mestne občine Koper, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. št. 6646236.

Župan
Boris Popovič,l.r.