Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditve “S Koprom v novo leto 2013”

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 7. 2012
Datum objave:

1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi sklepa Župana št. 322-84/2012, z dne 8. junija 2012, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITVE
»S KOPROM V NOVO LETO 2013«

I.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S KOPROM V NOVO LETO 2013«.

II. POGOJI PRIJAVE:

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo za to predpisana dovoljenja ter imajo vsaj eno referenco pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki je premet razpisa.

Prijava mora vsebovati:
–    v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
–    izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
–    plan promocije in oglaševanja prireditve »S KOPROM V NOVO LETO 2013«,
–    podroben opis vsebine programa »S KOPROM V NOVO LETO 2013«, (točne nazive izvajalcev, ure, lokacije prireditve in vsebino prireditve),
–    dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve, pogodbe…) o nastopu/izvedbi programa s strani izvajalcev, navedenih v predlaganem programu prireditve iz prijave.

Program mora zajemati najmanj naslednje vsebine in naslednje predpisane termine:

30. december 2012: prihod DEDKA MRAZA s kočijo ter spremstvom in spremljevalnim kulturnim – otroškim programom na Titovem trgu.

31. december 2012: Silvestrovanje v Taverni (z začasno zaporo Pristaniške ulice), zabavno glasbeni program z najmanj dvema znanima in eno manj znano glasbeno zasedbo, povezovalca/animatorja programa, digitalno (projicirano) odštevanje časa do 24:00 ure in organizacija izvedbe ognjemeta.

1. januar 2013: Popoldanski kulturni program v Taverni, s predvidenim pričetkom programa ob 17. uri.

Program mora in mora biti v celoti brez vstopnin ali drugih prispevkov.
    
III. MERILA ZA IZBOR:

Za ocenjevanje posameznih prijav bosta uporabljeni naslednji merili:

1.    predlagan program prireditve
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju komisije ponudi najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk).

2.    predlagan program prireditve vključuje več vsebin/programa, kot je predpisano v besedilu javnega razpisa
(10 točk prejme prijavitelj, katerega program prireditve vključuje bistveno več programa/vsebin kot je predpisano v javnemu razpisu, 5 točk prejme prijavitelj, katerega program vključuje več programa/vsebin kot je predpisano v javnemu razpisu, ostali prijavitelji prejmejo 0 točk)

Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo po mnenju komisije ponudil najboljši program prireditve in bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 30.

Po zaključku prireditve poda izbrani izvajalec končno finančno in natančno vsebinsko poročilo z dokazili (izvodi promocijskega materiala prireditve, kopije plačanih računov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih sredstev).

IV.    VIŠINA SREDSTEV:

Višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša 14.000 EUR, od tega zneska mora izbrani izvajalec nameniti za promocijo prireditve, ki je predmet javnega razpisa, najmanj 30% ( z besedo: trideset odstotkov) dodeljenih sredstev.

Kot promocija se štejejo naslednje oblike oglaševanja prireditve:
–    objave oglasov na radijskih postajah, TV, tiskovinah, spletnih straneh itd.,
–    izdelava plakatov in plakatiranje na plakatnih mestih,
–    promocijske tiskovine (letaki, zloženke, itd.),
–    oglaševanje na jumbo plakatih,
–    itd.

Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo prireditve, se bo upoštevalo realne tržne vrednosti za tovrstne storitve. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja na trgu ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani kot neupravičeni.

Mestna občina Koper bo sofinancirala program izbranega izvajalca prireditve na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja dodeljenih proračunskih sredstev.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči ” de minimis”.

V.    ROK IZVEDBE:

Prireditev mora potekati 30. decembra 2012, 31. decembra 2012 in 1. januarja 2013.

VI.    ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene do vključno 2. julija 2012, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga št. 322-84/2012«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

VII.    OBRAVNAVA VLOG IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Postopek vodi Turistična organizacija Koper. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Mestna občina Koper lahko do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega razpisa.

Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

VIII.    DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Jana Otočan, Turistična organizacija Koper, tel. 05/664 62 42.

Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.

ŽUPAN:
Boris Popovič