05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditve “S Koprom v Novo leto 2011”

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 6. 2010
Datum objave:

Na podlagi sklepa Župana št. 322-156/2010 z dne 28. maja 2010, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITVE
»S KOPROM V NOVO LETO 2011«

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S KOPROM V NOVO LETO 2011«.

II. POGOJI PRIJAVE:

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.

Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »S KOPROM V NOVO LETO 2011«,
– podroben opis vsebine programa »S KOPROM V NOVO LETO 2011«, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini od najmanj 27. decembra 2010 do vključno 2. januarja 2011, za najmanj naslednji okviren terminski in vsebinski plan:

27. -31. december: dopoldanski in popoldanski otroški program, Prihod dedka Mraza – program brez vstopnine.
31. december: silvestrovanje v Taverni in na Pristaniški ulici (z začasno zaporo Pristaniške ulice), glasbeni program z najmanj dvema znanima in eno manj znano glasbeno zasedbo, povezovalca programa, odštevanje časa in organizacija izvedbe ognjemeta (zaželena tudi nova prizorišča z drugačno glasbeno vsebino) – program brez vstopnine.
1. in 2. januar: popoldanski otroški program, večerni glasbeni oz. kulturni program.

Program mora v opredeljenem terminu vsebovati najmanj prihod »dedka Mraza« s spremstvom in novoletno tržnico (predlagan termin od 27. do 31. decembra 2010). Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v mestu Koper v zgoraj opredeljenem terminu, kot so: Tradicionalni božični-novoletni koncert Pihalnega orkestra v Kopru, Koncert Obalnega komornega orkestra ter druge prireditve.

III. MERILA ZA IZBOR:

Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:

1. predlagan program za silvestrski  večer vključuje priznane glasbene izvajalce,
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, 20 točk prejme  program, ki vključuje vsaj 3 priznane izvajalce v širšem slovenskem prostoru, 10 točk prejme program, ki vključuje 2 priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru, 0 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 ali manj priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru),
2. predlagan program prireditve vključuje glasbene-kulturne izvajalce iz področja Slovenske Istre,
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, 10 točk prejme program, ki vključuje priznane izvajalce iz področja slovenske Istre, 0 točk prejmejo programi, ki ne vključujejo izvajalcev iz področja slovenske Istre),
3. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije ali gospodarstvo pri izvedbi prireditve,
(10 točk: vključuje najmanj eno, 0 točk: jih ne vključuje),
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev,
(10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5 točk: prijavitelj ima najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, ostali 0 točk),
5. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi decembrskih prireditev preteklih let,
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije in sicer je možno število točk od 11 do 20, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk).

Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 70.

Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za izvedeno prireditev.

IV. VIŠINA SREDSTEV:

Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 20.000 EUR.

Na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev bo Mestna občina Koper sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana po izvedbi prireditve in po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi kopij računov najmanj v višini razpisanih sredstev.

Rok za črpanje odobrenih sredstev je najkasneje do 31. marec 2011.

V. ROK IZVEDBE:

Prireditev mora potekati od najmanj 27. decembra 2010 do vključno 2. januarja 2011.

VI. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene do vključno 15. junija 2010, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga št. 322-156/2010«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

VII. OBRAVNAVA VLOG:

Postopek vodi pristojni urad Mestne občine Koper v skladu s sklepom župana št. 322-156/2010 z dne 28. maja 2010. O pritožbi zoper sklep o izbiri odloča Župan.

VIII. OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po sprejemu odločitve.

IX. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05/664 62 16.

Predložitev prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.