05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditve “Pustovanje v Kopru 2008”

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 7. 2007
Datum objave:

Številka: 322-237/2007
Datum: 4. junija 2007

Na podlagi sklepa župana št. 322-237/2007 z dne 4. junij 2007, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITVE
»PUSTOVANJE V KOPRU 2008«

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »PUSTOVANJE V KOPRU 2008«.

POGOJI PRIJAVE:

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo vsa predpisana dovoljenja.

Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podroben opis vsebine programa »PUSTOVANJE V KOPRU 2008« za najmanj naslednji okviren terminski plan:

2. februar 2007, sobota
• Otroško rajanje v Taverni (predstave, glasba in delavnice)
• Obisk in sprevod mask ter pustnih vozov po Pristaniški ulici, s simboličnim tekmovanjem za najboljši pustni voz in najboljšo pustno skupino sodelujočo v sprevodu
• Zabavni program v Taverni za vse pustne maske in vozove
3. februar 2007, nedelja:
• Otroško rajanje v Taverni (predstave, glasba in delavnice)
5. februar 2007, torek:
• Pustno rajanje za šole in vrtce
• Otroško rajanje v Taverni (predstave, glasba in delavnice)

– plan promocije in oglaševanja prireditve »PUSTOVANJE V KOPRU 2008«.

Vsaj en dogodek v programu mora vključevati sodelovanje in predstavitev oziroma druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper (okrogla miza, predstavitev, projekcija…).
Izbrani izvajalec krije vse stroške vezane na organizacijo sprevoda, vključno s stroški sodelujočih pustnih skupin in vozov.

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene do vključno 6. julija 2007, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – 322-237/2007 – PUSTOVANJE«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05 6646 217.

Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.

ŽUPAN
Boris Popovič