Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditve “Pustovanje v Kopru 2007”

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 1. 2007
Datum objave:

Št. 322-310/2006
Datum: 21.12.2006

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITVE
»PUSTOVANJE V KOPRU 2007«

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »PUSTOVANJE V KOPRU 2007«.

POGOJI PRIJAVE:

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo vsa predpisana dovoljenja.

Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podroben opis vsebine programa »PUSTOVANJE V KOPRU 2007« za najmanj naslednji terminski plan:

17. februar 2007, sobota:
10:00 – 12:00 Otroško rajanje v Taverni (program in delavnice)
17:00 – 19:00 Otroško rajanje v Šotoru, Ploščad pri dvorani Bonifika
21:00 Pustni koncert v Šotoru, Ploščad pri dvorani Bonifika
18. februar 2007, nedelja:
15:00 – 16:00 Obisk in sprevod mask po Pristaniški ulici do Taverne
16:00 – 18:00 Otroško rajanje v Taverni (program in delavnice)
19. februar 2007, ponedeljek:
17:00 – 19:00 Otroško rajanje v Taverni ali druga aktivnost po predlogu prijavitelja
20. februar 2007, torek:
19:00 Pustni koncert v Šotoru, Ploščad pri dvorani Bonifika,

– plan promocije in oglaševanja prireditve »PUSTOVANJE V KOPRU 2007«.

Vsaj en dogodek v programu mora vključevati sodelovanje in predstavitev oziroma druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper (okrogla miza, predstavitev, projekcija…).

ROK IZVEDBE:

Prireditev mora potekati najmanj od 17. do vključno 20. februarja 2007.

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo oddane kot priporočena pošiljka najkasneje do 12. januarja 2007, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – 322-310/2006 – PUSTOVANJE«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

OBRAVNAVA PRIJAV:

Postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine Koper.

OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po sprejemu odločitve.

DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05 6646 217. 

                    ŽUPAN
Boris Popovič