Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v MOK za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 9. 2006
Datum objave:

Številka: 322-284/2006
Datum:  25.09.2006

                                                 JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev
s področja kulture, turizma, športa, otrok in maldine
v MOK za leto 2007

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper za leto 2007.

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem razpisu.

Prireditve, ki niso predmet tega razpisa:
– športna tekmovanja, ki niso rekreacijske narave,
– otvoritve razstav in same razstave,
– aktivnosti javnih zavodov, društev in drugih subjektov, ki so del njihovega rednega programa,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot del večjega dogodka (posamezne prireditve znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo preko sofinanciranje krovne prireditve),
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, ki so zaprtega tipa,
– prireditve, ki se izvajajo na istih lokacijah v središču Kopra, v času Rumene noči, novoletnih prireditev in v času Dnevov kmetijstva Slovenske Istre, saj so navedene prireditve že sofinancirane s strani Mestne občine Koper.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper.

Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala in članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.

Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter
– drugi subjekti,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 18. decembra 2006, za prireditve, ki se izvajajo od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007,
– do 2. februarja 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. marca 2007 do 31. decembra 2007,
– do 6. aprila 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. maja 2007 do 31. decembra 2007,
– do 8. junija 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. julija 2007 do 31. decembra 2007,
– do 13. julija 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. avgusta 2007 do 31. decembra 2007,
– do 14. septembra 2007 za prireditve, ki se izvajajo od 1. oktobra 2007 do 31. decembra 2007
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Odpiranje prijav bo dne 22. decembra 2006 ob 13.00, 7. februarja, 13. aprila, 15. junija, 20. julija, 21. septembra 2007 ob 13.00 v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.