05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper, ki se izvajajo od 1. januarja do 31. marca 2011

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 12. 2010
Datum objave:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV S PODROČJA KULTURE, TURIZMA, ŠPORTA, OTROK IN MLADINE V MESTNI OBČINI KOPER, KI SE IZVAJAJO OD 1. JANUARJA DO 31. MARCA 2011

1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper v letu 2011, ki se izvajajo od 1. januarja do 31. marca 2011.

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem razpisu ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo obiskovalcem prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat, letak, oglas v medijih, promocijski članek (tiskan medij, internetni medij).

Mestna občina Koper tudi ne bo sofinancirala programe pustovanja tistih prijaviteljev, ki ne bodo sodelovali na Istrskem karnevalu – na Istrski pustni povorki v Kopru.

2.      POGOJI IN MERILA:

Pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.):

–          društva in zveze društev,

–          ustanove,

–          zasebni zavodi,

–          gospodarske družbe in samostojni podjetniki,

ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine na območju Mestne občine Koper in ne bodo redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2011 ter niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010).

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe in tisti javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper sofinancira iz proračuna 2011.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le te morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju in ostale obvezne priloge, ki so podrobneje opredeljene v obrazcu končnega poročila, ki je del razpisne dokumentacije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve:

–          ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;

–          ki bodo izvedene v letu 2011 in sicer od 1. januarja do 31. marca;

–          ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;

–          ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;

–          ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;

–          ki v letu 2011 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper;

–          katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;

–          imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;

–          dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;

–          katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa.

Merila:

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

3.      OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Okvirna višina razpisanih sredstev bo določena v skladu s kvoto, na podlagi sklepa o začasnem financiranju, objavljenega v Uradnem listu RS št.92/2010, z dne 19.11.2010.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine dodeljenih sredstev, kot bo priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.

Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

4.      ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

5.      VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

6.      ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15.12.2010 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 322-220/2010, PRIREDITEV«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

7.      DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Odpiranje prijav bo dne 17. decembra 2010, ob 13.00 uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Zakona o upravnem postopku.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8.      KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani pri Špeli Rajtenbah, na Turistični organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 464.

ŽUPAN:
Boris Popovič