Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v letu 2019

Interesno področje: Turizem in prireditve
Rok prijave: 7. 10. 2019
Datum objave:

Številka: 322-1/2019

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)  ter sklepa župana št. 322-1/2019, z dne 15.1.2019, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

 

 1. Predmet javnega razpisa

 Predmet javnega razpisa obsega TRI vsebinske sklope (A, B in C), in sicer:

A) sofinanciranje prireditev:

 • – ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
 • – katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom ter mladini;
 • – kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;

B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK:

 • – ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
 • – katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, tradicionalne narave;
 • – kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
 • – ki jo posebna komisija imenovana s sklepom župana opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;

C) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:

 • – ki jih v letu 2019 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani v MOK;
 • – ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.

 

Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.

 

 1. Pogoji in merila

Pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:

 • prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
 • prijavitelji sklopa C) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

 

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja.

 

MOK bo sofinancirala tiste prireditve oz. promocijske aktivnosti prijaviteljev:

 • ki bodo izvedene v letu 2019;
 • ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
 • ki v letu 2019 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
 • ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
 • imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
 • dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo MOK oz. jo promovirajo zunaj območja MOK;
 • katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.

 

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), in B)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj EN račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako, do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

 

Merila:

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

 1. Okvirna višina sredstev

Višina razpisanih sredstev bo določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019.

 

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

MOK bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve pod sklopom B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednje potrebovali, in sicer bo MOK dodatno krila stroške povezane:

 • s tiskom in lepljenjem jumbo plakatov (do 4 jumbo plakate);
 • z oglaševanjem na televiziji (telop – do 5 objav);
 • z oglaševanjem na Facebooku;
 • z oglaševanjem preko oglasnih bannerjev na koper.si in ekoper.si;
 • s postavitvijo stojnic in prireditvenega odra;
 • s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR);
 • z oblikovanjem osnovnega promocijskega materiala (oglasni banner, letak, plakat, jumbo plakat) (če gre za izdelavo nove CGP prireditve);
 • s čiščenjem prizorišča po izvedbi prireditve (skladno z načeli »zero waste«).

  

 1. Rok porabe sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.

 

 1. Vsebina prijave

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

 

Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora dodatno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sicer Prijavni obrazec za prireditve z dodano vrednostjo.

 

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.

 

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:

 

 • prijave na vsebinski sklop A) in C):
 • do vključno 18. februarja 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki
  • so se izvedle od 1. januarja do vključno 18. februarja 2019,
  • se bodo izvajale v obdobju od 19. februarja do 31. decembra 2019;
 • do vključno 15. aprila 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2019;
 • do vključno 3. junija 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2019;
 • do vključno 7. oktobra 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2019.

 

 • prijave na vsebinski sklop B): do vključno 18. februarja 2019.

 

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.

 

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 18. februarja 2019, 15. aprila 2019, 3. junija 2019 oz. 7. oktobra 2019, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oz. promocijske aktivnosti.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oz. vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.

 

Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:

 • sklop A) sofinanciranje prireditve »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PRIREDITEV«;
 • sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PODEŽELJE«;
 • sklop C) promocijske aktivnosti »NE ODPIRAJ – 322-1/2019, PROMOCIJA«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

 1. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3. delovnih dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 21. februarja, 18. aprila, 6. junija, 10. oktobra 2019, ob 10. uri, v prostorih MOK (Turistične organizacije Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.

 

Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za prireditve z dodano vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna komisija ugotovi, da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje meril za dodelitev naziva prireditvi – prireditev z dodano vrednostjo, se taka prijava prijavitelja obravnavana kot prijava pod vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditev. Če je posebna komisija prijavljeni prireditvi dodelila naziv »prireditev z dodano vrednostjo«, pa gre taka prijava prijavitelja v obravnavo strokovni komisiji kot uspešna prijava sklopa B).

 

Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.

 

MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.

 

Dostop do razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Turistični organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 216.

 

ŽUPAN

Aleš Bržan