Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 11. 2005
Datum objave:

Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2006, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju varstva okolja in narave.


Merila
za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
· usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa
· kakovost projekta
· finančni načrt in stroškovna učinkovitost
· reference izvajalca projekta
· način vključevanja ciljne populacije
· raven projekta


Na razpis se lahko prijavijo
pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.


Okvirna višina sredstev
za leto 2006 znaša 7.000.000,00 SIT. Predvidena sredstva za razpisano vsebino bodo opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2006.


Prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.


Rok za predložitev prijav
je do ponedeljka, 14.novembra 2005, do 12h. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, telefon 05/6646 386.

Župan
Boris Popovič,l.r.