05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019

Interesno področje: Otroci in mladina, Splošne zadeve
Rok prijave: 12. 7. 2019
Datum objave:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 410-121/2019 z dne 20.6.2019 objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN DNEVOV USTVARJALNOSTI V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2019

(v nadaljevanju: razpis)

 

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019.

 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

 

Cilji razpisa so:

 • usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k raziskovalnem delu,
 • delo z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja,
 • ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli

pridobljenega znanja,

 • omogočiti učencem in dijakom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
 • omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
 • učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
 • učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
 • učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
 • izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.

 

4. RAZPISNA PODROČJA

 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala projekte z naslednjih področij oz. dejavnosti:

 

A. Mladinski raziskovalni projekti (do 19 let starosti), ki so namenjeni:

 • dela z učenci in dijaki na posameznih področjih raziskovanja;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
 • uvajanju učencev in dijakov v znanost;
 • popularizaciji znanosti ter tehnike;
 • dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali mednarodne projekte.

 

B. Dnevi ustvarjalnosti (do 14 let starosti).

 • delo z identificiranimi nadarjenimi učenci na posameznih področjih raziskovanja;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti in kreativnosti;
 • povezovanje med učenci različnih osnovnih šol.

 

5. SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

 

a) za področje A.:

 • kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo srednje šole s sedežem v MOK ter članice univerze na Primorskem in zasebni zavodi, ki izvajajo programe na področju raziskovanja;
 • delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
 • mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
 • prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;

 

b) za področje B.:

 • dnevi ustvarjalnosti so aktivnost, ki poteka vsaj dva dneva zapored;
 • na tem razpisu se kot prijavitelji lahko kandidirajo le osnovne šole s sedežem v MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2019;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo za eno področje;
 • prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da so vključeni identificirani nadarjeni učenci iz vsaj štirih (4) različnih osnovnih šol s sedežem v MOK.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

 

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

 

 

6. POSEBNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

 

 • Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema (2) vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis;
 • udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem v MOK.

 

7. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost zastavljenih ciljev projekta:
 • jasno, natančno, realno in racionalno prikazana finančna konstrukcija projekta;

 

Prednostno bodo sofinancirani mladinski raziskovalni projekti (področje A):

 • ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
 • ki bodo imeli aplikativno vrednost.

 

Prednostno bodo sofinancirani dnevi ustvarjalnosti (področje B):

 • pri katerih bo sodelovalo čim več učencev oziroma dijakov z različnih šol na območju MOK.

 

Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev.

 

MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

 

8. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

 

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019 je opredeljena s proračunom za leto 2019, in sicer največ do 11.000,00 €.

 

 

9. ROK IZVEDBE

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

 

10. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

 

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava projekta
 • kopija temeljnega akta prijavitelja (statut, pravila)

 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

V kolikor prijavitelj prijavlja dva (2) projekta za področje A oziroma B, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na njem označiti za katero področje gre.

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

 

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika, žig ter datum.

 

Prijavitelj programa oz. projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava projekta obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa oz. projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve projekta je dolžan prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti ingrid.kozlovic@koper.si.

 

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

 

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

 

11. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 12. julija 2019 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

 

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-4).

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

 

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane.

 

 

12. DATUM ODPIRANJA VLOG

 

Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku 5. delovnih dni po poteku roka za prijavo.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena.

 

 

13. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

 

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je odločbo izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

 

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

 

14. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

 

 

 

                                                                                                               Župan

                                                                                                           Aleš Bržan