Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2005

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 10. 2004
Datum objave:

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Koper za leto 2005

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Mestni občini Koper za leto 2005.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov društev, samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, zavodov, gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost s področja kulture in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

Razpisna področja:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma in videa, plesa, literature, multimedialnih projektov;
– reproduktivna kinematografija,
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov s področja kulture.

Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. oktobra 2004 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: «NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 2005 št.K4142-360/2004«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon o5 66 46 239.