05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 11. 2006
Datum objave:

Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS št.96/2002) in sklepa Župana
Številka: 610-74/2006 
Datum:29.9.2006,
Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov
v MOK za leto 2007

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, 
ki opravljajo dejavnost s področja kulture in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.

Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

Mestna občina Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma in videa, plesa, literature, multimedialnih projektov;
– reproduktivna kinematografija;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov s področja kulture.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta  izveden v letu 2007.

Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. novembra 2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 2007 št.610- 74/2006. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Župan
            Boris Popovič, l.r.