Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v MOK za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 12. 2006
Datum objave:

Številka: 322-282/2006
Datum:  25.09.2006

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicijskih vlaganj
v turistično infrastrukturo v MOK za leto 2007

Predmet razpisa: je sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto 2007.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih investicija je vezana na območje Mestne občine Koper in povezana s spodbujanjem turizma,
– niso prejela sredstev za prijavljeno investicijo, iz drugih virov Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma za območje Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper bo sofinancirala investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter organizacij, oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši javnosti,
– aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine Koper.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov in poročil je 20. oktober 2007.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe občine.
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18.12.2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Odpiranje prijav bo dne 22. decembra 2006 ob 10.00 v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
                                                                                                   ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.