05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2020

Interesno področje: Okolje
Rok prijave: 21. 10. 2020
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa Župana št. 341-1/2020 z dne 24. 9. 2020, v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti  trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2020

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina leži na območju Mestne občine Koper, za leto 2020.

 

Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:

 1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
 • vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
 • spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
 • postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.

 

 1. Biotehnični ukrepi, kot so:
 • obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.

 

 1. Tehnični ukrepi, kot so:
 • nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih ter zaščitnih sredstev za    preprečevanje škod na kmetijskih površinah,
 • nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

 

 1. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
 • promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).

 

 1. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.

 

Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno    gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
 • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju Mestne občine Koper,
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Vlagatelj mora z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2020 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini 50% vplačanih koncesijskih dajatev. Vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.

 

4. VIŠINA SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za leto 2020 znaša 4.301,85 eur.

 

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

 • Povabilo k oddaji prijave,
 • Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
 • Postopek za dodelitev sredstev,
 • Vzorec pogodbe,
 • Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
 • Merila za dodelitev sredstev,
 • Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarjenja z divjadjo);

 

Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

6. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper v času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer najkasneje do vključno 21. 10. 2020 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2020 – št. 341-1/2020«;

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

7. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG

Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper v roku petih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.

 

8. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa, na spletnih straneh Mestne občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

 

9. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA

O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

 

10. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, tel. 05/66 46 244 – kontaktna oseba Valter Kozlovič.

 

Številka: 341-1/2020

Datum: 1. 10. 2020

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan