05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za redno vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 5. 2012
Datum objave:

1.    POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, vabi ponudnike, da oddajo pisno ponudbo v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST na OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER«, najkasneje do:

dne 23.5.2012 do 12:00 ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, oziroma pošljejo s priporočeno pošiljko.

Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do navedenega roka. Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:
»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO  –  Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Koper,   št. 371-114/2012«

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Kontaktna oseba naročnika je Adelija Franca, Urad za gospodarske javne službe in promet, telefonska številka 05 6646 396, elektronski naslov: adelija.franca@koper.si.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo:

dne 24.5.2012 ob 10:00 uri v spodnji sejni sobi na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
                                                                                                                     

                                Župan
                                  Boris Popovič