Preglej vse objave

Javni razpis za prodajo zemljišč za gradnjo objektov za centralne dejavnosti,za prodajo zemljišč za gradnjo individualnih objektov

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 23. 8. 2005
Datum objave:

Predmet prodaje so zemljišča in objekta z naslednjimi parcelnimi številkami:

-Zemljišče z dela parc. št. 1462/1 k.o. Koper, v izmeri 17.555 m2, za izklicno ceno 677.454.759,00 SIT (38.590,42 SIT/m2) brez DDV.

-Zemljišče z dela parc. št. 1464/8 k.o. Koper, v izmeri 10.257 m2, za izklicno ceno 395.821.901,00 SIT (38.590,42 SIT/m2) brez DDV.

-Zemljišče s parc. št. 1263 k.o. Koper, v izmeri 77 m2, za izklicno ceno 2.151.401,00 SIT (27.940,28 SIT/m2)  brez DDV.

-Zemljišče s parc. št. 350 k.o. Vanganel, v izmeri 925 m2, za izklicno ceno 7.749.046,00 SIT (8.377,35 SIT/m2) brez DDV.

-Zemljišče s parc. št. 482/1 in 486 k.o. Hribi, v skupni izmeri 1.833 m2, za izklicno ceno  20.927.386,00 SIT  (11.417,01 SIT/m2) brez DDV.

-Zemljišče s parc. št. 737/5, 737/7, 737/10, 737/11, 737/12, 737/89, 737/90, 737/91, 737/92, 737/93 in 737/94 k.o. Škofije, v skupni izmeri 11.498 m2, za izklicno ceno 108.489.933,00 SIT (9.435,55 SIT/m2) brez DDV.

-Manjši nedokončan poslovni prostor v Ankaranu, Srebrničeva 13, parcelna št. 1361/1 k.o. Oltra, v izmeri 28,95 m2, za izklicno ceno 5.851.874,57 SIT.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis ponudnik dobi v času trajanja razpisa, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in ob sredah od 14.00 do 17.00 ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno). Na vpogled pa je tudi na oglasni deski MOK, Verdijeva 10, ali na spletni strani www.koper.si.

Rok za oddajo ponudb je do torka 23. avgusta 2005 do 11.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 25. avgusta 2005 ob 9.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu št. 74/2005 z dne 5.8.2005.

         Ž U P A N
Boris   Popovič