Preglej vse objave

Javni razpis za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

Interesno področje: Gospodarstvo
Rok prijave: 6. 6. 2019
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja naslednje

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II.

 

 

 1. Ime in sedež lastnika premičnega premoženja:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan.

 

 1. Opis predmeta prodaje:

 Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za nakup delovnega stroja Caterpillar 826 G Serija II, za izhodiščno ceno v višini 65.000,00 €, brez DDV.

 

Predmet prodaje je delovni stroj smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II, z naslednjimi podatki:

 • Znamka: Caterpillar
 • Model: 826 G serija II
 • Leto izdelave: 2005
 • Število delovnih ur: 6706
 • Tovarniška številka: CAT0826GHAYH00687
 • Teža: 36.967 kg
 • Moč: 283 kw

 

 1. Vrsta pravnega posla:

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II.

 

 1. Izhodiščna vrednost:

 Izhodiščna cena za nakup delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II znaša 65.000,00 €, brez DDV.

 

Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 (osem) dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. V primeru, da izbrani najvišji ponudnik ne poravna kupnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obresti od dneva zamude do plačila.

 

Izhodiščna kupnina je skladno z 2. odstavkom 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), določena na podlagi cenitve sodnega cenilca za motorna vozila – gradbeno mehanizacijo in znaša 65.000,00 €.

 

Izhodiščna kupnina ne vsebuje davka na dodano vrednost.

 

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.

 

V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudijo enako najvišjo višino kupnine, se z njimi, skladno z 8. odst. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izvedejo pogajanja.

 

 1. Kraj in čas zbiranja ponudb:

 Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javno zbiranje ponudb z oznako »NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA NAKUP DELOVENGA STROJA CATERPILLAR«, najpozneje do 06.06.2019, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

 

 1. Drugi pogoji:

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 (enega) meseca od dneva zaključka razpisnega roka.

 

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene v javnem zbiranju ponudb.

 

Izbrani kupec kupi delovni stroj po načelu videno-kupljeno.

 

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.

 

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 5% kupnine na račun Mestne občine Koper TRR št. SI56 01250-0100005794.

 

Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe, Mestna občina Koper, obdrži vplačano varščino.

 

 1. Postopek po odpiranju ponudb:

 Odpiranje ponudb je javno in bo v petek dne 07.06.2019 ob 11.00 uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.

 

Na podlagi izvedenega javnega razpisa župan sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

 

 1. Dodatna pojasnila:

 Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti pridobijo na telefonski številki 05 6646 396.

 

 

 1. Negativna pogodbena klavzula:

 Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega zbiranja ponudb.

 

Župan
Aleš Bržan