Preglej vse objave

Javni razpis za prodajo nepremičnin

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 8. 2005
Datum objave:

Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

– Nepremičnina, zemljišče s parc. št. 1527/2 k.o. Koper, v izmeri 367 m2, za izklicno ceno 13.761.064,43 SIT, brez DDV. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za centralne dejavnosti, v mestu Koper, ob Istrski cesti, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88 in 24/01). Zemljišče ne predstavlja samostojne gradbene parcele, temveč gre za zaokrožitev h gradbeni parceli, ki je v privatni lasti.

– Nepremičnina, v naravi dotrajana stanovanjska stavba s funkcionalnim zemljiščem na naslovu Mejna pot b.š., delno s parc. štev. 11 in delno s parc. štev.10 k.o. Semedela v skupni izmeri 290 m2, s koristno površino 69,06 m2, za izklicno ceno 9.658.859,00 SIT. Nepremičnina je zasedena in nima urejenega dostopa. Za to nepremičnino se bo sklepala predpogodba, saj je predhodno potrebno izvesti parcelacijo nepremičnine po meji poselitvenih površin ter pridobiti pravnomočno odločbo geodetske uprave. Naknadno se bo opravil vpis v zemljiško knjigo.

Izklicna cena nepremičnin je izračunana na dan 31.7.2005.

Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. K4652-229/2003 s pripisom »ponudba za parcelo št. …. k.o. …….– NE ODPIRAJ« do ponedeljka, 29. avgusta 2005 do 11.00 ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v času uradnih ur.

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 9.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.