Preglej vse objave

Javni razpis za pridobitev najema parkirnih prostorov v parkirni etaži objekta “Porton”

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 7. 2005
Datum objave:

Številka:K3521-14/2005
Datum: 20.6.2005

Objavi se javna ponudba, s katero Mestna občina Koper poziva interesente za pridobitev najema parkirnih prostorov v parkirni etaži objekta »Porton« v Kopru, Ferrarska ulica 17 – objekt na parceli 1567/23 k.o.Koper, k podaji vlog za sklenitev najemne pogodbe.

Na voljo je 48 parkirnih prostorov.

Interesenti, ki bodo podali vlogo za pridobitev parkirnega prostora do vključno dne 12.7.2005, bo-do imeli možnost pridobiti parkirni prostor v najem , naknadno prispele vloge pa v primeru preostanka razpoložljivih parkirnih prostorov . Vlogo se poda v pisni obliki na naslov Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, po pošti priporočeno ali preda osebno v sprejemni pisarni občinske uprave v Kopru, Verdijeva 10 (pritličje desno).

                                                                                       Župan
Boris Popovič  l.r.