Preglej vse objave

Javni razpis za poslovni prostor v Vanganelu

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 5. 2017
Datum objave:

KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL

SVET

VANGANEL 38

6000 KOPER

 

 

Datum: 03.05.2017

Dopis: 15/2017

ZADEVA :   JAVNI RAZPIS ZA POSLOVNI PROSTOR V

                    VANGANELU št. 38 – I. nadstropje, 6000 KOPER

 

 

Na podlagi sklepa  Sveta krajevne skupnosti Vanganel z dne 24.04.2017 objavljamo:

 

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM. Prostor je primeren za storitveno dejavnost ali drugo dejavnost primerno lokaciji in prostoru.

 

Naslov: Vanganel  38, I.nadstropje

Pošta: 6000 KOPER

Velikost: 70 m2

Priključen: elektrika, voda

Prostor je potrebno urediti za tiho dejavnost

Parkirni prostor

Izklicna mesečna najemnina je 300,00 EUR

 

Interesentom bo omogočen ogled prostora vsak dan po predhodnem dogovoru.

Telefonski številki sta: GSM: 041/625-835 ali  031/298-985.

 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako. »Ne odpiraj-ponudba za najem poslovnega prostora – I. nadstropje« do 29.05.2017 na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38,

6000 Koper ali osebno v času uradnih ur na sedež Krajevne skupnosti Vanganel.

Prostor se lahko prevzame takoj po podpisu pogodbe o najemu.

 

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 8 dni od zaključka razpisa.

Razpisni obrazci se dobijo vsak dan na sedežu Krajevne skupnosti Vanganel, Vanganel 38,

I. nadstropje, Koper po predhodnem dogovoru.

Varščini sta dve najemnini, ki se plačata ob podpisu pogodbe.

Notarska pogodba se sklene za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

 

Krajevna skupnost Vanganel si pridržuje pravico ne skleniti pogodbe s ponudnikom, ki

ima dejavnost neprimerno za ta poslovni prostor. 

 

 

 

                                                              

 

                                                                                                   Predsednik Sveta KS:

                                                                                                    Boris Mahne l.r.