05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 11. 2012
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US št.: U-I-211/11-26; v nadaljevanju ZJN-2) Mestna občina Koper Verdijeva 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije in uvedba energetskega upravljanja v javnih objektih Mestne občine Koper«.

Predmet javnega naročila je »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije in uvedba energetskega upravljanja v javnih objektih Mestne občine Koper«, ki ga bo naročnik oddal po odprtem postopku.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Javni razpis je bil v skladu z ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 12.11.2012 do vključno 09.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Na prednji strani mora biti označeno:

“NE ODPIRAJ! – Ponudba za Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih Mestne občine Koper, št. 411-32/2012”.

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov: Mestna občina Koper, Samostojna investicijska služba,  Verdijeva 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru.

 

ODPIRANJE PONUDB 

Javno odpiranje ponudb bo 12.11.2012 ob 10.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, št. 411-32/2012, z dne 1.10.2012.

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Strokovna komisija bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije in prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo naročnik, najkasneje v treh (3) delovnih dneh od dneva odpiranja ponudb, posredoval vsem ponudnikom, ki so predložili svoje ponudbe.

 

 

         Župan        

    Boris Popovič, l.r.