Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj” za leto 2007 in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 3. 2007
Datum objave:

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96, 54/01), Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Mestne občine Koper
“Priznanje 15. maj” za leto 2007 in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2007

Za leto 2007 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

– priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in
– priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper

Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 16.03.2007, v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do 16.03.2007, do vključno 12.00 ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.

Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).

Št.: 081-1/2007                                                            Jani Bačič, l.r.
Koper, 16.2.2007                                               PREDSEDNIK KOMISIJE