Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2019

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 1. 4. 2019
Datum objave:

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96 in 54/01)  Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Mestne občine Koper

“Priznanje 15. maj”  in “Priznanje z veliko plaketo” za leto 2019

1. 

Za leto 2019 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in

priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo”.

2. 

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” podeljuje Občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih priznanj v koledarskem letu je največ 3 (tri).

Priznanje Mestne občine Koper – “Priznanje z veliko plaketo” podeljuje Občinski svet občanom/občankam ali družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

 3. 

“Priznanje 15. maj” je sestavljeno iz ustrezne listine in denarne nagrade. Višino denarne nagrade določi Občinski svet.

“Priznanje z veliko plaketo” je v obliki plakete.

  4.

Predlogi za priznanja Mestne občine Koper – “Priznanje 15. maj” in “Priznanje z veliko plaketo”, ki jih posredujejo občani, podjetja, organizacije in skupnosti, morajo biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj lahko predlaga istega kandidata/kandidatko za obe nagradi. Predlagatelj je odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navaja v predlogu.

5.

Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 1. aprila 2019 v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.

Za pravočasno predložen predlog se šteje predlog, ki je prispel po pošti na zgoraj navedeni naslov ali je bil predložen osebno v Sprejemno – informacijsko pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, do 1. aprila 2019 do vključno 12. ure. Predloge, predložene po tem roku, bo komisija štela za prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja neodprte vrnila pošiljatelju.

6.

Razpis je objavljen v elektronskem mediju www.ekoper.si in na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

PREDSEDNICA KOMISIJE

Gabrijela Kukovec Pribac, l.r.