05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 10. 2007
Datum objave:

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004 – ZLD-UPB1), 9. člena Odloka o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 70/07). Sklepa Mestne občine Koper o zagotavljanju lekarniške dejavnosti na lokaciji Ljubljanska cesta 6, Koper in Sklepa o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010 (Uradni list RS, št. 90/05) objavljamo


Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti


1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel.št. 05 6646 239, telefaks št. 05 6271 021.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti v objektu novega zdravstvenega doma v Kopru, Ljubljanska cesta 6.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se bo začela izvajati najkasneje v 1 letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se podeljuje za obdobje 25 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski in italijanski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma      lekarniške dejavnosti;
– da ima zagotovljene ustrezne kadre;
– da prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti;
– da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Število delovnih mest       do 30 točk 
2. Opravljanje še drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih
v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja
lekarna         do 30 točk
3. Delovna doba vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti)   do 10 točk
4. Obratovalni čas        do 20 točk
5. Višina ponujene najemnine      do 10 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper;
– Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Radenko Cupin, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: radenko.cupin@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: Ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 22.10.2007 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis: lekarna«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 22.10.2007, ob 14. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper- sejna soba v pritličju.

    
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj