05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 10. 2006
Datum objave:

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004 – ZLD-UPB1), Sklepa o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper do leta 2010 (Uradni list RS, št. 90/05) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti

Predmet in naslov izvajanja koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti v objektu novega zdravstvenega doma v Kopru, Ljubljanska cesta 6.

Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se bo začela izvajati najkasneje v 1 letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se podeljuje za nedoločen čas.

Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper;
– Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Radenko Cupin, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: radenko.cupin@koper.si.

Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: Ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 2.10.2006 do 12. ure.
Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Način predložitve prijave: Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis: lekarna«.
Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 2.10.2006, ob 13. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper- sejna soba v pritličju.
Dvig razpisne dokumentacije bo možen na sedežu Mestne občine Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper ob predložitvi osebnega dokumenta.

 
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj