Preglej vse objave

Javni razpis za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Koper

Interesno področje: Turizem in prireditve
Rok prijave: 14. 10. 2019
Datum objave:

Številka: 322-264/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter 77. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) ter Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) izdajam naslednji

 

JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO JAVNIH POVRŠIN ZA PEKO IN PRODAJO KOSTANJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER

 

 

1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka 5874424000, ID številka za DDV: SI 40016803.

 

Za izvedbo predmetnega javnega razpisa je bila s sklepom župana Mestne občine Koper št. 322-264/2019 z dne 25. 9. 2019 imenovana komisija.

 

2. PREDMET ODDAJE

 

Predmet oddaje v uporabo za potrebe peke in prodaje kostanja za obdobje od 30. 10. 2019 do 5. 1. 2020 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine Koper, in sicer:

 

 1. na Semedelski cesti (do 6 m2),
 2. na Titovem trgu (do 6 m2),
 3. na Pristaniški ulici ob parkirišču za taksi službo (6 m2).

 

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE POD ŠT. 1 DO 3 JE POTREBNO PLAČATI OBČINSKO TAKSO V VIŠINI 70,50 EUR (od 30. 10. 2019 do 5. 1. 2020).

 

MINIMALNA UPORABNINA ZA OBDOBJE OD 30. 10. 2019 DO 5. 1. 2020 ZNAŠA 300,00 EUR BREZ DDV, OZIROMA 366,00 EUR Z DDV;

 

Pravica do uporabe posamezne javne površine za peko in prodajo kostanja se pridobi z dokončnostjo dovoljenja, ki ga izda Urad za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Koper in podpisom najemne pogodbe.

 

Natančne mikrolokacije za razpisane lokacije so razvidne iz načrta v Prilogi 2.

 

Izbrani ponudnik lahko postavi svojo hiško oz. drugo primerno konstrukcijo, ki ne sme presegati maksimalne tlorisne površine 2m x 2m. Hiške oz. postavljene konstrukcije morajo biti urejene, pod njimi in pod kuriščem mora biti nameščena ustrezna zaščita tlakov.

 

Mestna občina Koper zagotavlja izbranemu ponudniku:

 • del javne površine (do 6 m2) na posamezni lokaciji,
 • 1x vtičnico (220V) za priklop davčne blagajne.

 

Priključek za vodo in uporaba le-te nista predvideni v nobenem primeru.

 

Dodatna oprema (npr. senčnik) in dodatni animacijski program so v domeni posameznega ponudnika in ne MOK. Za kakršnokoli spremembo ali postavitev dodatne opreme na javni površini (ki ni razvidna iz priloženih fotografij) mora ponudnik predhodno pridobiti dovoljenje MOK ter poravnati predpisano upravno in občinsko takso. Brez pridobitve predpisanih dovoljenj ponudnik ne sme koristiti dodatne javne površine.

 

Postavitev miz in stolov ter podobnih večjih predmetov na dodeljeni javni površini NI predvidena in posledično nedovoljena.

 

MOK lahko naroči izbranemu ponudniku odstranitev vseh postavljenih konstrukcij in opreme na dodeljeni javni površini in prijavitelj mora to nemudoma storiti. Če tega ne stori, bo MOK naročila odstranitev na stroške ponudnika. Nedovoljena postavitev dodatnih predmetov na javni površini je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

 

V primeru, da postavljena hiška ali konstrukcija oz. druga oprema ponudnika ovira izvedbo posameznih prireditev na dodeljeni javni površini, mora ponudnik svojo hiško ali konstrukcijo oz. opremo za čas prireditev na lastne stroške odstraniti.

 

MOK si pridržuje pravico, da ponudniku spremeni lokacijo, kadarkoli v času trajanja pogodbe. V tem primeru ponudnik ni upravičen do vračila že plačane uporabnine.

 

3. POGOJI ODDAJE

 

3.1 Dokončnost dovoljenja

Z dokončnostjo dovoljenja ter sklenitvijo najemne pogodbe izbrani ponudnik razpisa na posamezni lokaciji lahko prične z uporabo javne površine za čas do 5. 1. 2020, z možnostjo skrajšanja obdobja, skladno s ponudbo kostanja na trgu. V primeru skrajšanja uporabnega obdobja se višina uporabnine ne spreminja.

 

Občinska taksa se plačuje za obdobje od 30. 10 .2019 do 5. 1. 2020, ki jo mora izbrani ponudnik plačati pred prevzemom dovoljenja na račun, ki ga MOK navedene v dovoljenju.

 

3.2 Urnik obratovanja  

Predpisan in obvezen urnik obratovanja:

 • od ponedeljka do četrtka, najmanj od 15:00 do 20:00;
 • petek, sobota, nedelja in prazniki, najmanj od 10:00 do 20:00.

 

V kolikor ponudnik krši pogodbo o uporabi ali če odgovorna oseba MOK ugotovi, da ponudnik ne obratuje več kot 3-krat v obdobju določenem v prejšnjem odstavku in da o razlogih za to ni obvestil odgovorne osebe MOK, se ponudniku pogodba prekine. Ponudnik mora nemudoma izprazniti dodeljeno javno površino. V tem primeru ponudnik ni upravičen do vračila varščine, niti uporabnine. Prosto javno površino se lahko dodeli naslednjemu ponudniku iz prednostnega seznama prispelih prijav, pri čemer se mu zaračuna sorazmerni del uporabnine za obdobje uporabe prodajnega mesta in 100% vrednost varščine.

 

4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

4.1 Pogoj za prijavo na razpis:

Ponudnik mora imeti na dan prijave na razpis poravnane vse terjatve do MOK.

 

4.2 Omejitve:

Ponudnik lahko kandidira za več lokacij.

 

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti iz razpisa.

 

Ponudnik mora na predpisanem obrazcu predložiti izjavo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti iz razpisa.

 

4.3 Varščina:

 • Zainteresirani ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 150,00 EUR (varščina je davka prosta), na podračun Mestne občine Koper številka 01250-0100005794, z navedbo »Plačilo varščine – javni razpis kostanj in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«, z obvezno navedbo modela 00 in sklicne številke 2010602.
 • Izbranim ponudnikom se vplačana varščina šteje kot garancija za dobro izvedbo prijavljenih storitev. Varščina se jim vrne na TRR najkasneje 30. dan po izpolnjenih obveznosti iz pogodbe.
 • Če izbrani ponudnik ne bi sklenil pogodbe v roku, ki mu ga določi odgovorna oseba MOK, le-ta ni upravičen do vračila varščine. Lokacijo v uporabo za potrebe peke in prodaje kostanja se ponudi naslednjemu ponudniku iz seznama prispelih prijav.
 • Ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po podpisu pogodbe z zadnjim izbranim ponudnikom.

 

4.4 Zavezujoča ponudba, ki jo ponudnik predloži na predpisanem obrazcu mora vsebovati:

 

 • podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, matično številko, davčno številko oz. ID številko za DDV, številko transakcijskega računa, telefonsko številko, kontaktno osebo in njen elektronski naslov, naziv in naslov banke ter številko transakcijskega računa za vračilo varščine),
 • izjavo o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb.

 

5. DOKUMENTACIJA, KI JO MORAJO PONUDNIKI PRILOŽITI K VLOGI

 

 1. izpolnjen prijavni obrazec, ki vključuje podatke o ponudniku, izjavo o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb ter podatke o izpolnjevanju prednostnih kategorij,
 2. fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),
 3. slikovno gradivo prodajne hiške ali konstrukcije in opreme,
 4. potrdilo oziroma dokazilo o plačani varščini;
 5. izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe

 

6. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

 

Izbor ponudnika na posamezni lokaciji za peko in prodajo kostanja se bo vršil na podlagi točkovnega vrednotenja, ki je določen s tem razpisom.

 

KATEGORIJE ŠTEVILO TOČK
Višina ponujene uporabnine (število točk se bo izračunalo po formuli):

 

Št. točk = (ponujena uporabnina / najvišja ponujena uporabnina) x 30

 

do 30
Reference (prijavitelj je s prijavljeno pravno osebo oz. z drugo pravno osebo že imel prodajno mesto v MOK in je obratoval vse predpisane dni in po predpisanem urniku ali je že sodeloval na eni izmed prireditev v organizaciji MOK in se je držal pogojev sodelovanja na prireditvi).

–          Ponudnik, ki predloži eno referenčno potrdilo prejme 5 točk;

–          Ponudnik, ki predloži dve referenčni potrdili prejeme 10 točk.

 

0 do 10
Kaznovanost:

Ponudniku v zadnjih dveh (2) letih ni bil izrečen pravnomočen inšpekcijski ukrep na podlagi predpisa MOK

10
–          Maksimalno število točk: 50

 

Za posamezno lokacijo bo izbran tisti ponudnik, ki bo na razpisu dosegel najvišje število točk.

 

Če eden ali več prijavljenih ponudnikov za posamezno lokacijo doseže enako število točk, se prednost določi ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda:

 1. ponujena uporabnina,
 2. reference,
 3. kaznovanost.

 

V primeru, da eden ali več ponudnikov za posamezno lokacijo doseže enako število točk v skupnem seštevku in po posameznih kategorijah v vrstnem redu iz prejšnjega odstavka, bo MOK izbrala ponudnika z žrebanjem, na katerega bodo vabljeni vsi ponudniki z enakim številom točk v skupnem seštevku in po posameznih kategorijah.

 

7. PRIJAVA NA RAZPIS

 

Ponudniki, ki željo sodelovati na javnem razpisu za uporabo javne površine za peko in prodajo kostanja za posamezno lokacijo za obdobje 30. 10. 2019 do 5. 1. 2020, lahko na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si), pridobijo dokumentacijo.

 

Ponudniki morajo oddati vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za oddajo javne površine za peko in prodajo kostanja«

 

Zainteresirani ponudniki se na javni razpis lahko prijavijo najkasneje do 14. 10. 2019, in sicer tako, da vložijo izpolnjen obrazec vloge s prilogami v glavno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali pa jo s priporočeno pošiljko pošljejo na prej navedeni naslov (upošteva se priporočena pošiljka z datumom oddaje na pošto 14. 10. 2019 do 23. 59 ure). Obravnavane bodo samo vloge za prijavo na javni razpis, ki bodo oddane pravočasno in na predpisanem obrazcu.

 

8. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

 

Javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2019, ob 10. uri, na naslovu Mestne občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

 

Prispele vloge bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa oddajo javnih površin za peko in prodajo kostanja na območju Mestne občine Koper.

 

 

9. PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE JAVNE POVRŠINE PEKO IN PRODAJO KOSTANJA NA VEČ LOKACIJAH V KOPRU

 

Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo za najem javne površine, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji Javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z Javnim razpisom.

Po sklenitvi najemne pogodbe je najemnik dolžan pridobiti še dovoljenje za uporabo javne površine, ki ga izda Urad za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Koper. Z dokončnostjo dovoljenja lahko prične izbrani ponudnik uporabljati posamezno javno površino za peko in prodajo kostanja.

 

10. DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura na telefon: 05/6646-216 ali na e-naslovu: turizem@koper.si

 

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Aleš Bržan