Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo v najem sedmih (7) prodajnih mest

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 30. 3. 2007
Datum objave:

Na podlagi sklepa župana št. 322-136/2007 z dne 16. februarja 2007, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM SEDMIH (7) PRODAJNIH MEST

OB POTNIŠKEM TERMINALU

 

PREDMET RAZPISA:
je oddaja v najem sedmih (7) prodajnih mest ob potniškem terminalu v Kopru.

VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv prijavitelja,
– uradni naslov prijavitelja, matično in davčno številko prijavitelja, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne osebe,
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva),
– reference prijavitelja.

Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRIJAVE:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV:

Obravnavali bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno, in sicer priporočeno po pošti najkasneje dne 30. marca 2007, na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do vključno tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, 322-136/2007«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden prijavitelj.

OBRAVNAVA PRIJAV:

Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana 322-136/2007 z dne 16.02.2007.

OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku desetih (10) dni po izdelavi prednostnega seznama.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na telefonu 05/6646-217,  vsak dan v času uradnih ur.

Številka: 322-136/2007                                                     ŽUPAN
Koper, 16. februar 2007                                                   Boris Popovič, l.r.