Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo v najem sedmih (7) prodajnih mest ob Potniškem terminalu v Kopru za leto 2008

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 1. 2008
Datum objave:

PREDMET RAZPISA: je oddaja v najem sedmih (7) prodajnih mest ob potniškem terminalu v Kopru za leto 2008.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
–    izpolnjen obrazec PRIJAVA, z zahtevanimi podatki prijavitelja in jasnim opisom ponudbe,
–    fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list,
–    fotokopijo dokazila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
–    fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva).

Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

Mestna občina Koper v skladu z javnim razpisom zagotavlja najemniku:
–    prodajno mesto (hiško kot objekt),
–    2x vtičnica (220V),
–    1x stropna luč (za zamenjavo žarnic, poskrbi najemnik).

Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad glavo, dodatni program na potniškem terminalu je v domeni posameznega najemnika in ne Mestne občine Koper. Za kakršno koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in organizacijo programa na potniškem terminalu, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje Mestne občine Koper.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno, in sicer priporočeno po pošti najkasneje dne 14. februarja 2008, na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do vključno tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, 322-27/2008«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden prijavitelj.

Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana 322-27/2008 z dne 16.01.2008.

Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku desetih (10) dni po izdelavi prednostnega seznama. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena medsebojna razmerja.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na telefonu 05/6646-217, vsak dan v času uradnih ur.