05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem enočlanskim in dvočlanskim gospodinjstvom

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 3. 2012
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 10. člena Splošnih pogojev poslovanja JSS MOK (Uradni list RS, št. 33/2010) in sklepa nadzornega sveta št. 352-2/2012 z dne 14. 2. 2012 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM
ENOČLANSKIM IN DVOČLANSKIM GOSPODINJSTVOM

Predmet razpisa je okvirno 15 stanovanj v približni izmeri od 20 do  45 m2 na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper.

Stanovanja se oddajajo enočlanskim in dvočlanskim gospodinjstvom za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja. Uspeli prosilec je dolžan ob podpisu najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa vplačati varščino v višini treh mesečnih najemnin.

Mesečna  najemnina znaša 6 EUR za m2 oddanega stanovanja.

Prosilci morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:

–          da so državljani Republike Slovenije ali, ob upoštevanju vzajemnosti, države članice Evropske unije,

–          da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Koper,

–          da niso sami oz. njihovi ožji družinski člani, ki z njim rešujejo stanovanjsko vprašanje, najemniki neprofitnega stanovanja oziroma niso lastniki ali solastniki primernega stanovanja ali stanovanjske hiše,

–          da so sposobni plačevati tržno najemnino, kar pomeni, da ima prosilec v primeru enočlanskega gospodinjstva redne mesečne prejemke (plača, pokojnina, preživnina, v primeru s.p. – potrdilo o plačanih prispevkih za socialno varnost samozaposlenih) v zadnjih treh mesecih najmanj 701 EUR neto mesečno; v primeru dvočlanskega gospodinjstva pa skupno najmanj 997 EUR neto mesečno,

–          da so zaposleni na nedoločen čas, ali so samostojni podjetniki, ali upokojenci.

Vlogi  prosilci priložijo naslednje priloge:

–          Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali države članice Evropske unije za prosilca,

–          Potrdilo o stalnem bivanju v Mestni občini Koper  s podatkom o dobi stalnega bivanja v MOK za prosilca,

–          Potrdilo o stalnem bivanju za morebitnega drugega ožjega družinskega člana,

–          Overjeno izjavo o obstoju dalj časa trajajoče izvenzakonske skupnosti, v primeru, da partnerja nista poročena,

–          Izjavo, da prosilec oz. njegov ožji družinski član, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše, izjavo da se strinja z vsebino pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije ter izjavo, da bo kril stroške podpisa najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa,

–          Dokazilo o rednih mesečnih neto prejemkih za zadnje tri mesece (november 2011, december 2011 in januar 2012) za prosilca in morebitnega drugega ožjega družinskega člana,

–          Potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas za prosilca, v kolikor le-ta ni upokojenec.

Vlogo z zahtevanimi dokazili so prosilci dolžni oddati na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.

Vlogo, ki jo prosilci dobijo v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, v času uradnih ur ali na spletni strani www.koper.si  oz. www.jss-mok.si,  pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, 6000 Koper  ali dostavijo osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, najkasneje do vključno 12. 3. 2012.

Podlaga za dodelitev stanovanj v najem bo prednostna lista, ki bo oblikovana na podlagi seštevka točk po sledečih kriterijih:

1. Vsako leto stalnega bivanja  v MOK  za prosilca – 1 točka, pri čemer se upošteva skupno število let bivanja dopolnjenih v letu razpisa,

2. Uvrščanje na prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v MOK za leto 2005 in 2006 za prosilca:

–          eno uvrščanje -15 točk,

–          dve uvrščanji – 30 točk,

3. Starost prosilca:

–          prosilec, star do vključno 30 let – 35 točk,

–          prosilec, star od 31 do vključno 35 let – 20 točk,

–          prosilec,  star od 36 do vključno 40 let – 10 točk,

–          prosilec, star 41 let  in več – 0 točk,

pri čemer se upošteva starost dopolnjena na datum objave razpisa.

Vsi navedeni kriteriji se točkujejo le za prosilca in ne za morebitnega drugega člana gospodinjstva, ki kandidira skupaj s prosilcem.

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk,  se višje uvršča prosilec,  ki ima višje skupne dohodke na gospodinjstvo v zadnjih treh mesecih.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci  uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Seznam prosilcev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo  bo javno objavljen na enak način kot razpis. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku, bodo zavržene.

Prosilcem bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo. Če se posamezni prosilec ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 30 dni Komisija za dodelitev tržnih stanovanj, ki jo imenuje Nadzorni svet JSS MOK. Odločitev o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam prosilcev. Z uspelimi prosilci bodo sklenjene najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa.  Prosilec, ki neutemeljeno zavrne dodeljeno stanovanje ali ki se na poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Seznam upravičencev velja eno leto od objave dokončne prednostne liste.

Razpisni postopek se ne vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper ali po telefonu 05-6646-421.