Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 12. 2005
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 42/2000, 30/2001 in 29/2003), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.l. SRS, št. 18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/2000 in 102/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur.l. RS, št. 12/2003), Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave, št. 6/2003 in 7/2003) in sklepa komisije za poslovne prostore z dne 14.04.2004, objavlja

                           JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB

1. Koper, Trubarjeva 6, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri   74,93 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša v mesecu novembru  2005,  84.311,00 sit.

2. Koper, Trubarjeva 6, pomožni  poslovni prostor, v izmeri 50 m2, oddajamo za skladiščno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša   v mesecu novembru 2005,     28.856,00 sit.

3. Koper, Mužčev trg 8,  usposobljen poslovni prostor s pridobljenim uporabnim dovoljenjem v  izmeri, 52,17 m2, za pisarniško dejavnost ali obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša  za mesec november   2005, 65.936,00 sit.

4. Koper, Bazoviška 21,  usposobljen poslovni prostor s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in  skladiščnim prostorom, vse   v skupni izmeri 95,05 oddajamo za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina za mesec  november  2005, znaša 93.142,00 sit.

5. Koper, Pristaniška 5, neusposobljen poslovni prostor v izmeri 25 m2, oddajamo za pisarniško ali obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina za mesec november 2005, znaša 41.220,00 sit.

Vsi prostori se oddajo v najem za nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini  DDV ni obračunan v skladu z 2. točko 1. odstavka 27. člena Zakona o DDV.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 uri in ob sredah od 14.00 do 17.00 ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).

Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih najemnin, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA za najem poslovnega prostora v … (vpisati tudi naslov prostora na katerega se nanaša ponudba) z oznako K361-13/2004« mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 19.12.2005 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.

Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/66.46.275. Razpis in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na oglasni deski in spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper