Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora na naslovu Sveti Anton 1, 6276 Pobegi v najem z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 2. 11. 2018
Datum objave:

Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, ki jo zastopa predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bogdan Kavrečič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 – odl. US, 40/2007, 64/2016 – odl. US, 20/2018) in Sklepom Sveta KS z dne 10.09.2018, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo poslovnega prostora na naslovu Sveti Anton 1, 6276 Pobegi

v najem z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema je gostinski lokal s teraso v skupni izmeri 316,24 m², ki se nahaja v pritličju večnamenske stavbe na naslovu Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, stoječe na parc. št. 3732, k.o. 2612 Sveti Anton, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe 2612 356 in se oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa, je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke in znaša znesek v višini 1.281,35 € mesečno, izračunana na mesec september 2018.

Poslovni prostor se odda v najem za obdobje 5 (pet) let, z možnostjo podaljšanja.

Predmetni gostinski lokal se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

Soglasje za morebitno prenovo poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostora.

Oprema v poslovnem prostoru ni last najemodajalke. Izbrani ponudnik bo moral, kot novi najemnik poslovnega prostora, z dosedanjim najemnikom, kot lastnikom opreme, urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.

Izbrani ponudnik se obvezuje na svoje stroške zagotoviti nove mize, stole in gostinski pult s sodobnejšo podobo.

Izbrani ponudnik se obvezuje zagotoviti izvajanje gostinske dejavnosti 6 (šest) dni na teden, in sicer z minimalnim neprekinjenim delovnim urnikom med 8.00 in 22.00 uro.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS št. 17/2014 in 81/2015) je energetska izkaznica za poslovni prostor v izdelavi in bo pridobljena pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

  • ponujena neto mesečna najemnina za poslovni prostor – t.j. najemnina brez pripadajočega oz. povezanega DDV oz. morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi;
  • ponujena višina investicijskih vlaganj v poslovni prostor – t.j. vlaganj, ki trajno povečujejo vrednost nepremičnine;
  • ponujeni program oz. izvajanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru, s specifikacijo gostinske in druge morebitne ponudbe.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, z oznako: Poslovni prostor na naslovu Sveti Anton 1, 6276 Pobegi«, na naslov: Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, najpozneje oz. do vključno 02.11.2018 do 24.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki oddajo ponudbe v roku za oddajo po priporočeni poštni pošiljki.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 05.11.2018 ob 16. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Sveti Anton, na naslovu Sveti Anton 1, 6276 Pobegi.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Krajevna skupnost Sveti Anton lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli do sklenitve pogodbe o najemu predmetnega poslovnega prostora prekine oz. ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge.

Pogodba o najemu predmetnega poslovnega prostora bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora zainteresirani ponudniki lahko pokličejo ob delavnikih med 15.00 in 18.00 uro v tajništvo Krajevne skupnosti, in sicer na telefonsko številko 031 742 832 oziroma 070 609 990.

 

Datum: 12.10.2018

                                                                              Krajevna skupnost Sveti Anton

                                                                                         Predsednik Sveta KS

                                                                                          Bogdan Kavrečič