Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora v najem v MOK z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 28. 9. 2019
Datum objave:

Številka:  3528-20/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

I.

 

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema je poslovni prostor:

 

Belveder 2, Koper, prostor v izmeri 377,04 m2 površine, ki se nahaja v pritličju, I. nadstropju ter mansardi poslovnega objekta, stoječega  na parc. št. 33  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-401), se oddaja za izvajanje mednarodne dejavnosti diplomatsko konzularnega predstavništva; izklicna mesečna najemnina znaša 4.856,27  € za mesec september 2019 (12,88 €/m2).

 

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

 

Poslovni  prostor, ki je predmet tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Poslovni prostori se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

 

Soglasje za morebitno prenovo poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) je energetska izkaznica pridobljena.

 

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ponudnik je dolžen predložiti ponudbo z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslov Belveder 2«, z oznako »3528-20/2019« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 27. 9. 2019.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbo lahko ponudnik v roku za oddajo ponudb odda po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30. 9. 2019, ob 09:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

 

 

II.

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

      Ž U P A N

                                                                                                                 Aleš BRŽAN