05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 12. 2010
Datum objave:

Številka: 3528-4/2010
Datum:   12.11.2010

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS št. 14/2007), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

– Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181 k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 304,98 €, za mesec september 2010;
– Garibaldijeva  ulica 6, Koper,  prostor v izmeri 26,79 m2 poslovne površine,  nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 755/1 k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna  mesečna najemnina znaša 205,81 €, za mesec september 2010;
– Gortanov trg 4, Koper, poslovni prostor v izmeri 21,32 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 961/3 k.o. Koper,  oddajamo za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša  170,56  €, za mesec september 2010;
– Gortanov trg 15, Koper, prostor v I. nadstropju poslovnega objekta na parceli št. 1000/1, k.o. Koper,  v izmeri 13,60 m2 (v načrtu označen pod št. 103),  oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 9,39 €/m2, za mesec september 2010;
– Gortanov trg 15, Koper, prostor v I. nadstropju poslovnega objekta na parceli št. 1000/1 k.o. Koper, v izmeri 24,95 m2 (v načrtu označen pod št. 102),  oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 9,39 €/m2, za mesec september 2010;
– Santorijeva ulica 1, Koper, prostor v  izmeri 42,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 799 k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 325,72 €, za mesec september 2010.
– Spodnje Škofije 182, prostor v izmeri 58,95 m2  poslovne površine, nahaja se v kletni etaži  stavbe na parceli št. 1669/6 k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša 330,32 €, za mesec september 2010;
– Trubarjeva ulica  1, Koper, prostor  v izmeri 70 m2 poslovne površine, nahaja se v podpritličju stavbe na parceli št. 144/1 k.o. Koper, oddajamo za  mirno  storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 550,91 €, za mesec september 2010;
– Valvasorjeva ulica 43, Koper, prostor v izmeri 33,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1239 k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 216,64 €, za mesec september 2010;
– Verdijeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe  na parceli št. 94/3 k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 587,52 €, za mesec september 2010;
– Volaričeva ulica  1, prostor v izmeri 96,83 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli 837 k.o. Koper, oddajamo za gostinsko  dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 758,69 €, za mesec september 2010.

ODDAJA PONUDB
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako:«NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako 3528-4/2010« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 6.12.2010.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 9.12.2010 OB 9.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 284 ali 05/ 66 46 286.

                                                                                        ŽUPAN
Boris Popovič