Preglej vse objave

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 23. 3. 2018
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Ur.l. RS, št. 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor v izmeri 38,58  m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181, k.o. Koper, (ID znak: del stavbe  2605-1253-1) oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 331,13 €, za mesec februar 2018.

2. Dimnikarska ulica 10, Koper, prostor v izmeri 27,18  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1182/1  k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1290-3) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 195,11 € za februar 2018.

3. Gortanov trg 4, Koper, prostor v izmeri, 25,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na 961/3 k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1959-4) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 309,67  € za mesec februar 2018.

4. Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: stavba 2605-585), se oddajata dva prostora za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost in sicer v:

II. nadstropju z oznako:

–    201 v izmeri 11,2 m2,

ter v

III. nadstropju z oznako:

–    302 v izmeri 24,55 m2.

Posamezna prostora oddajamo z izklicno mesečno najemnino, ki  znaša 8 €/m2, za mesec januar 2018. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.

5. Izolska vrata 1, Koper,  prostor v izmeri 45,43  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 123  k.o. Koper (ID znak: stavba  2605-210), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 389,97  € za mesec februar 2018.

6. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3  k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 566,78 € za mesec februar 2018.

7. Kidričeva ulica 46, Koper, prostor v izmeri 71,76 m2 poslovne površine, ki se nahaja v II. nadstropju  poslovne stavbe, stoječe na parceli št. 48/2, k.o. Koper, (ID znak: stavba  2605-431), s souporabo sanitarij in predprostora, se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 615,99 € za mesec februar 2018.

8. Trubarjeva ulica 1, Koper, prostor s  samostojnim vhodom, ki predstavlja zaokroženo celoto poslovnega prostora, ki je sicer že v uporabi, v poslovni stavbi v Kopru, stoječi na pr. št. 144/1, k.o. Koper, z ID znakom 2605-144/1-0 (ID znak: stavba 2605-329) in sicer: prostor pritličju poslovne stavbe, v izmeri 71,05 m2, se oddaja izobraževalno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 298,41 € za mesec februar 2018.

9. Trubarjeva ulica 6, Koper,  prostor v izmeri 71,82 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na parceli št. 149/2 in 148/3, obe k.o. Koper, (ID znak:  del stavbe 2605-323-4) se oddaja mirno storitveno oz. izobraževalno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 515,81 €, za mesec februar2018.

10. Župančičeva ulica 6, prostor v izmeri 19,16 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na parceli št. 882/2, k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1018-3) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 71,30 €, za mesec februar 2018.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

S strani Občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na seji, z dne 21.12.2017, sprejet Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper (Ul RS št. 79/2017 z dne 28.12.2017 (3804.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2018.

Na podlagi  navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor bo imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.


ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe  z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor v Kopru, na naslovu (navede se poslovni prostor, za katerega je najemnik zainteresiran),  z oznako »3528-3/2018« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 09.04.2018, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12.04.2018, ob 09:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 286 ali 05/ 66 46 375.

Ž U P A N

Boris  Popovič