Preglej vse objave

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 12. 2016
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

Carpacciov trg 4, Koper, prostor v izmeri 33,63 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 832 k.o. Koper (ID znak 2605-429-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 334,80 € za mesec oktober 2016.
Destradijev trg 9, Koper, prostor v izmeri 30,69 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 286/2 k.o. Koper (ID znak 2605-269-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 221,13 € za mesec oktober 2016.
Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, št. stavbe 2605-585, se oddajata dva pisarniška prostora in sicer v:
III. nadstropju z oznakama:
– 302 v izmeri 24,55 m2,

– 303 v izmeri 31,10 m2.

Posamezne pisarne oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec oktober 2016.

Izolska vrata, Koper, prostor v izmeri 45,43 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 123 k.o. Koper (ID znak 2605-210), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 326,74 € za mesec oktober 2016.
Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 k.o. Koper (ID znak 2605-174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 408,89 € za mesec oktober 2016.
Kidričeva ulica 46, Koper, prostor v izmeri 71,76 m2 poslovne površine, ki se nahaja v II. nadstropju poslovne stavbe, stoječe na parceli št. 48/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-431), s souporabo sanitarij in predprostora, se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 473,30 € za mesec oktober 2016.
Soška ulica 1, Koper, prostor v izmeri 21,7 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 1218/5, k.o. Koper (ID znak 2605-38-2), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 156,92 € za mesec oktober 2016.
Verdijeva ulica 4, Koper, prostor v izmeri 62,83 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parceli št. 145/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-145/1-0), s souporabo sanitarij in predprostora, se oddaja za mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 559,80 € za mesec oktober 2016.
Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in upoštevaje, Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper. Na podlagi navedenega elaborata je bil s strani Občinskega sveta Mestne občine Koper na seji z dne 22.12.2015 sprejet Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, kateri je začel veljati z dne 01.01.2016.

Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati 30% znižanja najemnine po citiranem sklepu.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Mestna občina Koper oddaja predmetne poslovne prostore na način, da najemnik zagotovi lastna finančna sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od Mestne občine Koper zahtevati povračila nastalih mu stroškov v okviru investicijskih vlaganj.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Poslovni prostor naveden pod zap.št. 1. je v obratovanju. Izbrani ponudnik bo moral dosedanjemu najemniku povrniti neamortizirana investicijska vlaganja v poslovni prostor.

Pisarniški prostori navedeni pod zap. št. 4. tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.

Izbrani najemnik poslovnega prostora pod zap. št. 8 tega razpisa, bo moral z lastnimi sredstvi, s predelno steno ločiti najeto kvadraturo od površine, ki predstavlja dostop do drugih prostorov v poslovnem objektu.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako »3528-10/2016« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 21.12.2016.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 22.12.2016, ob 09:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 286 ali 05/ 66 46 375.