Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 4. 3. 2014
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 in 75/2012) , Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe)

objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 • Čevljarska ulica 11, Koper, prostor v izmeri 66,97 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1375/2, k.o. Koper, (ID znak (2605-786-1) oddajamo za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 427,54 €, za mesec januar 2014;
 • Čevljarska ulica 32, Koper, prostor v izmeri 20,61  m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 690/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-798-7) oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 164,86  €, za mesec januar 2014;
 • Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor v izmeri 39,70  m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181, k.o. Koper, (ID znak 2605-1253-1) oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 230,28 €, za mesec januar 2014;
 • Mužčev trg 8, Koper, prostor v izmeri 63,62 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1292, k.o. Koper (ID stavbe 1586 in 680), oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 179,99 €, za mesec januar 2014;
 • Repičeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 240,9 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1097, k.o. Koper, (ID znak 2605-1097/0-0) oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1.508,80 €, za mesec januar 2014;
 • Sabinijeva ulica 2, Koper, prostor v izmeri 40,28 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1259, k.o. Koper, (ID znak 2605-899-1) oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 122,50 €, za mesec januar 2014;
 • Sp. Škofije 182, Škofije – bivša ribarnica,  prostor v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 161,52 €, za mesec januar 2014.
 • Ulica stare pošte 3, Koper, prostor v izmeri 76,65 m2 poslovne površine, nahaja se v I. nadstropju objekta na parceli št. 631, k.o. Koper, (ID znak 2605-1522-2) oddajamo za pisarniško dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 396,17 €, za mesec januar 2014;
 • Vlačičeva ulica 1, Koper, prostor v izmeri 17,97 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1002, k.o. Koper, (ID znak 2605-568-3) oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 117,71 €, za mesec januar 2014;
 • Župančičeva ulica 10, Koper, prostor v izmeri 49,98 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 879/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-1017-1) oddajamo za mirno storitveno dejavnost ali skladišče; izklicna mesečna najemnina znaša 187,23 €, za mesec januar 2014;
 • Župančičeva ulica 18, Koper, prostor v izmeri 196,58 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 973/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-1016-6 in 2605-1016-8) oddajamo za pisarniško dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1.131,51 €, za mesec januar 2014.

Ponudnike opozarjamo, da v kolikor bodo izbrani nimajo pravice uveljavljat 30% znižanja najemnin na podlagi Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, kateri je začel veljati s 01.01.2014. Višine najemnin so bile določene, s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko, že upoštevajoč izdelan Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper, na podlagi katerega je bil sprejet zgoraj omenjen Sklep.


TERMINI OGLEDOV POSLOVNIH  PROSTOROV

Za ogled prostorov, ki so predmet oddaje,  se lahko zainteresirani potencialni ponudniki dogovorijo z Uradom za nepremičnine – poslovni prostori, po telefonu 05/66 46 375 ali 05/66 46 286.

Ogledi poslovnih prostorov bodo po predhodnem dogovoru ob torkih in četrtkih in sicer:

 • Čevljarska ulica 11, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 18.02.2014 od 11:30 do 11:55  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 25.02.2014 od 11:30 do 11:55  ure
 • Čevljarska ulica 32, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 18.02.2014 od 11:00 do 11:25  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 25.02.2014 od 11:00 do 11:25  ure
 • Dimnikarska ulica 8, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 20.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 27.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
 • Mužčev trg 8, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 20.02.2014 od 08:55 do 09:20  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 27.02.2014 od 08:55 do 09:20  ure
 • Repičeva ulica 6, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 18.02.2014 od 10:00 do 10:25  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 25.02.2014 od 10:00 do 10:25  ure
 • Sabinijeva ulica 2, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 18.02.2014 od 09:25 do 09:55  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 25.02.2014 od 09:25 do 09:55  ure
 • Sp. Škofije 182, Škofije,
  ogled poslovnega prostora po predhodnem dogovoru
 • Ulica stare pošte 3, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 20.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 27.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
 • Vlačičeva ulica 1, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 18.02.2014 od 10:30 do 10:55  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 25.02.2014 od 10:30 do 10:55  ure
 • Župančičeva ulica 10, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 20.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 27.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
 • Župančičeva ulica 18, Koper,
  ogled poslovnega prostora bo dne 20.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure
  ogled poslovnega prostora bo dne 27.02.2014 od 11:10 do 11:30  ure

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako »3528-1/2014« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 4.3.2014.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 6.3.2014,  ob 9.30 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

Ž U P A N

Boris  Popovič

 

OPOZORILO!

 

Številka: 3528-1/2014
Datum: 21.02.2014

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja delni preklic javnega razpisa za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper, z javnim zbiranjem ponudb, objavljenim v Uradnem listu RS št. 12/2014, št. objave  Ob-1423/14 in na spletni strani Mestne občine Koper.

Preklic se nanaša na oddajo nepremičnine oz. poslovnega prostora na Župančičevi ulici 10.

Župančičeva ulica 10, Koper, prostor v izmeri 49,98 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 879/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-1017-1) oddajamo za mirno storitveno dejavnost ali skladišče; izklicna mesečna najemnina znaša 187,23 €, za mesec januar 2014.

MESTNA OBČINA KOPER