Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 18. 12. 2012
Datum objave:
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010)
objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori:
– Kidričeva ulica 23 a, Koper, z ID oznako 2605-2050-1, poslovni prostor v izmeri 115,43 m2, oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 903,08 €, za mesec oktober 2012;
– Sp. Škofije 182, Škofije, z ID oznako 2595-1669/6, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, nahaja se v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 200,45 €, za mesec oktober 2012;
– Staničev trg 19, Koper, z ID oznako 2605-1124-1, poslovni prostor v izmeri 54,19 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 956, k.o. Koper, oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 322,50  €,  za mesec oktober 2012;
– Cankarjeva ulica 3, Koper, z ID oznako 2605-308-5, usposobljen poslovni prostor v izmeri 36,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovnega objekta na parceli št. 166, k.o. Koper, oddajamo  za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 312,65 €, za mesec oktober 2012;
– Gallusova ulica 6, Koper, z ID oznako 2605-830-2, usposobljen poslovni prostor v izmeri 29,36 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 662, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 231,97 €, za mesec oktober 2012;
– Ljubljanska cesta 2a, Koper, usposobljen poslovni prostor – gostinski lokal, z ID znakom 2605-1299, št. poslovnega prostora 01, v izmeri 98,61 m2, oddajamo za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 899,08 €, za mesec oktober 2012.
ODDAJA PONUDB
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: «NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako 3528-10/2012« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 18.12.2012.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 20.12.2012, ob 9.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani ponudniki iztiskajo na spletni  Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. ali jo prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 284 ali 05/ 66 46 286.
               Ž U P A N
                  Boris  Popovič

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/2012)

objavlja naslednji

 

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

– Kidričeva ulica 23 a, Koper, z ID oznako 2605-2050-1, poslovni prostor v izmeri 115,43 m2, oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 903,08 €, za mesec oktober 2012;

– Sp. Škofije 182, Škofije, z ID oznako 2595-1669/6, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, nahaja se v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 200,45 €, za mesec oktober 2012;

– Staničev trg 19, Koper, z ID oznako 2605-1124-1, poslovni prostor v izmeri 54,19 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 956, k.o. Koper, oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 322,50  €,  za mesec oktober 2012;
– Cankarjeva ulica 3, Koper, z ID oznako 2605-308-5, usposobljen poslovni prostor v izmeri 36,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovnega objekta na parceli št. 166, k.o. Koper, oddajamo  za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 312,65 €, za mesec oktober 2012;
– Gallusova ulica 6, Koper, z ID oznako 2605-830-2, usposobljen poslovni prostor v izmeri 29,36 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 662, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 231,97 €, za mesec oktober 2012;
– Ljubljanska cesta 2a, Koper, usposobljen poslovni prostor – gostinski lokal, z ID znakom 2605-1299, št. poslovnega prostora 01, v izmeri 98,61 m2, oddajamo za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 899,08 €, za mesec oktober 2012.

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: «NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako 3528-10/2012« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 18.12.2012.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 20.12.2012, ob 9.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani ponudniki iztiskajo na spletni  Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. ali jo prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 284 ali 05/ 66 46 286.

ŽUPAN
Boris  Popovič