Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranje ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 4. 2019
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

  

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

 

 Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Carpacciov trg 5, Koper,  prostor v izmeri 20,42  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 833  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-430-2) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 145, 68 € za februar 2019,

 

  1. Čevljarska ulica 11, Koper, prostor v izmeri 66,97 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1375/2  o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-786-1) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 492,83 € za februar 2019,

 

  1. Dimnikarska ulica 10, Koper, prostor v izmeri 27,18 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1182/1  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1290-3) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 194,35 € za februar 2019,

 

  1. Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), se oddajata dva pisarniška prostora in sicer v:

I. nadstropju z oznako:

–          106 v izmeri 12,65 m2,

ter v

II. nadstropju z oznako

–          209 v izmeri  14,05 m2,

Posamezna pisarna se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec februar 2019,

 

  1. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 496,35  € za mesec februar 2019,

 

  1. Vojkovo nabrežje 37, Koper, prostor v izmeri 35,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe stoječe na parceli št. 425/2, k.o. Koper (ID znak 2605-399-3), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 214,52 € za mesec februar 2019,

 

  1. Župančičeva ulica 6, prostor v izmeri 19,16 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na parceli št. 882/2, k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1018-3) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 70,58 €, za mesec februar 2019.

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 2. tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

Pisarniška prostora  navedena pod zap. št. 4. tega razpisa se oddajata v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno.

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 30.01.2019, sprejel Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper (Ul RS št. 8/2019 z dne 07.02.2019 (257.)), kateri je začel veljati dne 01.01.2019.

Na podlagi  navedenega, bo izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

ODDAJA PONUDB

Ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor v Kopru, na naslovu (navede se poslovni prostor, za katerega je najemnik zainteresiran),  z oznako »3528-3/2019« morajo prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 08.04.2019, do 24:00.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 09.04.2018, ob 13:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.