Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 7. 2019
Datum objave:

Številka:  3528-6/2019

 

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in UL RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) izdajam naslednji

 

 

S  K  L  E  P

 

 

I.

Na portalu www.koper.si se objavi  javni razpis  z naslednjo vsebino:

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 

  1. Čevljarska ulica 18, Koper, prostor v izmeri 81,69 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 710 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-708-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 712,27  € za mesec maj 2019 (8,71 €/m2).

 

  1. Čevljarska ulica 21, Koper, prostor v izmeri 69,98 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 652 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-783-3), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 591,52  € za mesec maj 2019 (8,45 €/m2).

 

  1. Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), se oddaja pisarniški prostor in sicer v:

III. nadstropju z oznako

–          302 v izmeri  24,55 m2.

 

Pisarna se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 196,4 € (8 €/m2), za mesec maj 2019.

 

 

  1. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 501,61  € za mesec maj 2019 (9,90 €/m2).

 

  1. Pristaniška ulica 37/39, Koper, prostor v izmeri 112,92 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1063/1 in 1064/1 obe o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-544-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1. 355,04 € za mesec maj 2019 (12 €/m2).

 

  1. Trg Brolo 6, Koper, prostor v izmeri 46,52 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 637 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1519-3), se oddaja za mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 457,95 € za mesec maj 2019 (9,84 €/m2).

 

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke oz. izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 2. tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Pisarniška oprema v poslovnem prostoru pod zap. št. 3. tega razpisa  ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora bo moral po potrebi z lastnikom opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to.

 

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 5. tega razpisa ima dve merilni mesti za električno energijo ter dva števca za vodo.

 

Poslovni  prostor  naveden pod zap. št. 6. tega razpisa je v obratovanju. Prednost ima obstoječi najemnik.

 

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 30. 1. 2019, sprejel Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper (Ul RS št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019), kateri je začel veljati dne 1. 1. 2019.

 

Na podlagi  navedenega, bo izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor imel pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

 

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

Soglasje za morebitno prenovo posameznega poslovnega prostora bo izdano posebej oz. vključeno v samo pogodbo, katerega priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oz. ureditve prostorov.

 

Na podlagi 5. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014 in 81/2015) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom.

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslov (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-6/2019« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 9. 7. 2019 do 15.00 ure.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 11. 7. 2019, ob 10:00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine  – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 375 ali 05/ 66 46 286.

 

II.

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

Ž U P A N

Aleš BRŽAN